co zawiera zakładowy plan kont

co zawiera zakładowy Plan kont i Podatki 2020 ustawy stan prawny na 1 stycznia 2020 roku Podatki 2020 to zbiór najważniejszych przepisów podatkowych zawierający najnowsze zmiany wprowadzone przez ustawodawcę. W publikacji znajdziesz teksty ustaw: o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych, o podatku od towarów i usług, Ordynacji podatkowej. Wszystk

Polecamy również artykuły o kontach:


co zawiera zakładowy Plan kont i Kontrola podatkowa działalności gospodarczej wypełnia lukę na rynku wydawniczym, związaną z licznymi zmianami przepisów w zakresie zasad kontroli podatkowej i dostarcza niezbędnej wiedzy dla szerokiej grupy odbiorców. Publikacja została napisana przez pryzmat doświadczenia praktycznego autorów – sędziów sądów administracyjnych, którzy na co dzień stosują przepisy z zakresu kontroli podatkowej przedsiębiorców, dzięki czemu w prosty i przejrzysty sposób przedstawiają zawiłe przepisy związane z procedurą kontrolną. Z książki dowiedz się m.in. o:, , kontroli podatkowej – jednej z form kontroli i nadzoru nad działalnością gospodarczą przedsiębiorców – opartej na regulacjach zawartych w Ordynacji podatkowej i Prawie przedsiębiorców;, procedurze i trybie dokonywania kontroli działalności gospodarczej, która ma być przeprowadzana na zasadach określonych w Prawie przedsiębiorców, a w zakresie nieuregulowanym tą ustawą – w ustawach szczególnych., Opracowanie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom zarówno przedsiębiorców, którzy poddawani są procesowi kontroli podatkowej, jak i pracowników aparatu skarbowego, którzy prowadzą te kontrole. Stanowi ona również niezbędne kompendium wiedzy, ukazujące w sposób klarowny i usystematyzowany problemy natury prawnej, z jakimi stykają się obie strony kontroli podatkowej., W publikacji przedstawiono m.in.:, , zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli;, obowiązki organów związane z realizacją uprawnień kontrolowanych;, ograniczenia czasowe kontroli przedsiębiorcy;, skargę na przewlekłe prowadzenie kontroli podatkowej;, stwierdzenie nierzetelności i wadliwości ksiąg podatkowych;, wyłączenie stosowania przepisów o prowadzeniu więcej niż jednej kontroli oraz o czasie trwania kontroli w przypadku wybranych rodzajów działalności;, prawa i obowiązki stron wynikające z podstawowych zasad Ordynacji podatkowej;, sprzeciw jako środek zaskarżenia czynności organów w kontroli podatkowej;, obowiązki organów podatkowych w zakresie ochrony danych osobowych;, zmiany dotyczące wymiany informacji podatkowych z innymi państwami., W pracy znajdziesz również m.in.:, , pogłębioną i poszerzoną interpretację norm prawa przedsiębiorców;, analizę problemów, z którymi borykają się w trakcie kontroli podatkowej zarówno przedsiębiorcy, jak i pracownicy organów podatkowych i skarbowych, prowadzoną głównie z punktu widzenia prawidłowej wykładni prawa – nie tylko literalnego brzmienia przepisów, lecz również zgodności z ich wykładnią systemową i celowościową;, interpretację przepisów ustaw regulujących problematykę kontroli podatkowej przedsiębiorców, najnowszego orzecznictwa sądów krajowych oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, poglądy doktryny.

Podatki 2020 z komentarzem Crido Taxand

Podatki 2020 z komentarzem Crido Taxand Podatki 2020 z komentarzem Crido to pierwszy na rynku kompleksowy zbiór aktualnych przepisów podatkowych z komentarzem do wybranych ustaw oraz praktycznymi op