przykładowy plan kont fundacji

przykładowy Plan kont fundacji i Podatki 2020 Legis stan prawny 2 stycznia 2020 roku Publikacja o podatkach na 2019 rok podzielona jest na dziesięć głównych działów:- 1. Ordynacja podatkowa - 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych 2019- 3. Zryczałtowany podatek dochodowy - 4. Podatek dochodowy od osób prawnych 2019 - 5. VAT - 6. Akcyza - 7. rachunkowość - 8. Podatki i opłaty lok

Polecamy również artykuły o kontach:


przykładowy Plan kont fundacji i W 2020 roku weszło w życie szereg zmian, wpływających na konieczność odmiennego rozpoznania podatkowych skutków zdarzeń gospodarczych w firmach. Dotyczą one m.in.:, I. Zmiana w ustawie o rachunkowości, W dniu 23 września 2020 r. weszła w życie ustawa z 23.7.2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1333). W jej wyniku:,

 • transakcje zysków i strat nadzwyczajnych zostały usunięte dla innych jednostek niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (przepis obowiązuje do sprawozdań składanych za okres 1.1.2016–31.12.2016 r.),
 • do art. 4 dodano ust. 1a i 1b, przez co uściślono stosowanie zasady rzetelnego obrazu oraz zasadę istotności,
 • w art. 3 w ust. 1 dodany został pkt 37d, którym zdefiniowano pojęcie zaangażowania w kapitale,
 • zmieniono art. 44b ust. 10 RachU i przyjęto zasadę, że okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy jest zależny przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności,
 • do artykułu 57 dodano ust. 3 (gdzie zdefiniowano warunki nie obejmowania konsolidacją jednostek zależnych),
 • zmieniono pojęcia związane z konsolidacją sprawozdań finansowych (np. definicja znaczącego wpływu, definicja jednostki dominującej, definicja jednostek powiązanych).
, II. W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • od 1.1.2016 r. jeżeli powodem korekty nie jest błąd, wówczas zmniejszenie lub zwiększenie przychodów (względnie, kosztów) należy uwzględnić w okresie bieżącym (w którym faktura korygująca została, odpowiednio, wystawiona bądź otrzymana).
 • Zasada, zgodnie z którą nabywca miał obowiązek pomniejszania kosztów uzyskania przychodów, o ile faktura pozostawała nieopłacona przez określony czas (co do zasady, 30 dni od terminu płatności) przestała obowiązywać.
, III. W ustawie o VAT, W sytuacji, w której zakupy związane są zarówno z działalnością gospodarczą, jak i z aktywnością wychodzącą poza zakres opodatkowania VAT, zastosowanie znajdzie tzw. preproporcja (,prewspółczynnik,). Obniży ona podatek naliczony do odliczenia. , W związku z tymi zmianami Wydawnictwo C.H.Beck przygotowało książkę:,

Instrukcje księgowe i podatkowe 2016, Książka omawia szereg praktyk, które w ostatnich latach zyskują coraz większe zastosowanie w życiu przedsiębiorstw (w tym: kapitalizację odsetek od pożyczek, cash-pooling, działalność prowadzona poza granicami kraju, podatek u źródła). Uwzględnia przy tym najnowsze zmiany w przepisach, np. prewspółczynnik, odsetki (handlowe i podatkowe), wniosek o indywidualną interpretację podatkową. A co najważniejsze zawiera zaktualizowaną na 1.1.2016 r. politykę rachunkowości., Ponadto w odpowiedzi na szereg wątpliwości książka prezentuje również praktyczne aspekty zaliczania w ciężar podatkowych kosztów uzyskania przychodów składek opłacanych przez płatników za osoby zatrudnione, z uwzględnieniem tytułów ubezpieczenia. , Brak znajomości tych zmian może doprowadzić do dużych zaległości podatkowych (proporcjonalnych do skali operacji finansowych, kształtujących strukturę pasywów firm). , Wszelkie zmiany w przepisach wymagają weryfikacji i odniesienia do własnej prowadzonej działalności gospodarczej. Przy czym nie wszystkie zmiany w przepisach odnoszą się do wszystkich jednostek prowadzących działalność gospodarczą. Dlatego bardzo pomocne dla księgowych są gotowe instrukcje księgowe w postaci wzorów regulujących zasady postępowania według nowo-obowiązujących przepisów prawnych., Nowe wydanie książki to również:,

 • Najnowsze interpretacje podatkowe i wyroki sądowe,
 • Wyjaśnienia kontrowersyjnych zagadnień podatkowych w prosty sposób,
 • Liczne wzory dokumentów
, Dzięki książce dowiedzą się Państwo m.in.:,
 • Jak przygotować lub zaktualizować (w wyniku zmian w ustawie o rachunkowości) politykę rachunkowości jednostki w tym dla mikroprzedsiębiorców
 • jak powinien wyglądać obieg dokumentów oraz szczegółowe instrukcje podatkowego księgowania wybranych aspektów funkcjonowania podmiotu gospodarczego,
 • jak przeprowadzić szybko i sprawnie inwentaryzację,
 • jakie procedury księgowe powinny obowiązywać w gospodarce kasowej i magazynowej,
 • jak prawidłowo zakwalifikować i zaksięgować wartości niematerialne i prawne oraz działalność inwestycyjną i remontową,
 • jakie procedury powinny być stosowane przy kwalifikacji ponoszonych wydatków firmy za służbowe komórki, laptopy, Internet, za eksploatację samochodów prywatnych pracowników,
 • co oznacza dla księgowości skorzystanie z pomocy unijnej przy nabyciu środka trwałego nabytego za środki z dotacji (pomoc ,de minimis,),
 • jak rozliczać księgowo i jakie obowiązki dokumentacyjne należy wypełnić wobec: pracowników etatowych, zleceniobiorców na umowę zlecenie oraz twórców na umowę o dzieło,
 • jak traktować umowy najmu oraz podobne, zawierane z podmiotami zagranicznymi;
 • jak postępować w przypadku kapitalizacji odsetek oraz wdrożenia mechanizmu „cash-poolingu”.
 • Jak rozliczać w zakresie podatkowych kosztów uzyskania przychodów obciążające płatnika składki ZUS w zależności od poszczególnych tytułów ubezpieczeń
, Integralną częścią książki jest płycie CD na której znajduje się 61 wzorów (w tym wszystkie omawiane w książce instrukcje) w postaci gotowych do pracy dokumentów.

Podatki 2020 Beck

Podatki 2020 Beck W książce o podatkach w dziale podatkowym zamieszczono następujące ustawy podatkowe:- Ordynację podatkową 2020,- ustawę o kontroli skarbowej,- ustawę o zasadach ewidencji i i

Leksykon VAT 2020 Unimex 2 Tomy Zubrzycki

Leksykon VAT 2020 Unimex 2 Tomy Zubrzycki Leksykon zostanie wysłany około 27 stycznia 2020 roku Nowe Instytucje w VAT w 2020 roku !!! Blisko 1700 odpowiedzi na trudne pytania znajdziesz w Leksykonie