wzorcowy plan kont gertruda świderska

wzorcowy Plan kont gertruda świderska i Pisma urzędowe i pisma procesowe w sprawach podatkowych z objaśnieniami i płytą CD Pisma urzędowe i pisma procesowe w sprawach podatkowych z objaśnieniami i płytą CD to kompendium niezbędnej wiedzy, która pozwoli na umiejętne formułowanie żądań w sprawach podatkowych, a także na zrozumienie zawiłości przepisów. Czytelnik znajdzie w ni

Polecamy również artykuły o kontach:


wzorcowy Plan kont gertruda świderska i Publikacja jest pierwszym kompleksowym opracowaniem o charakterze cywilistycznym statusu prawnego finansującego jako strony umowy leasingu w Kodeksie cywilnym. Status prawny finansującego będącego podmiotem profesjonalnym jest w wielu przypadkach niejasny, w związku z czym sprawia wiele problemów w praktyce. Autorka wykazuje, które z praw, obowiązków i zasad odpowiedzialności kontraktowej finansującego stanowią zasadniczy, niezmienny element jego pozycji prawnej, a które z nich mogą zostać wyłączone lub ukształtowane odmiennie. Monografia obejmuje analizę:, statusu finansującego jako przedsiębiorcy, wynikającego z istoty umowy leasingu,, obowiązków i praw finansującego oraz związanych z nimi uprawnień i obowiązków korzystającego,, reguł odpowiedzialności finansującego z tytułu niewykonania albo nienależytego wykonania umowy leasingu,, granic dopuszczalnych modyfikacji, zakreślonych treścią zasady swobody umów.