zakładowy plan kont firmy transportowej

zakładowy Plan kont firmy transportowej i Kasy online 2020 Wymiana użytkowanie nowe obowiązki informacyjne Od 1 maja 2019 roku wprowadzono kasy online. Wymiana kas starego typu na kasy online będzie się odbywać stopniowo. Ustawodawca zmienił także zasady zgłaszania kas do urzędu skarbowego oraz ubiegania się o ulgę na ich zakup, a także wprowadził nową sankcję za brak przeglą

Polecamy również artykuły o kontach:


zakładowy Plan kont firmy transportowej i Rok 2019 przyniósł kolejne liczne zmiany podatkowe. W zakresie CIT i PIT mamy do czynienia z odpowiednio 8 oraz 13 nowelizacjami. W zakresie VAT i Ordynacji podatkowej zmiany nie są już tak liczne, ale bardzo istotne, np. opodatkowanie bonów, ulga na złe długi, interpretacje indywidualne, kwestia schematów podatkowych. Zmiany objęły też kwestie prawa bilansowego, kadr, płac, PFRON., , Uwzględniająca najnowsze zmiany publikacja Instrukcje księgowe i podatkowe 2019 przedstawia:, , 66 zagadnień księgowych i podatkowych aktualnych na maj 2019 r. (z uwzględnieniem licznych zmian księgowych i podatkowych),, 15 nowych zagadnień księgowych i podatkowych (to są nowe zagadnienia, które nie były poruszane w wydaniu z 2020 r.), które wiążą się ze zmianami w przepisach,, Ponad 100 wzorów dokumentów na płycie CD., W wydaniu z 2019 r. przedstawiamy również instrukcje, które co prawda nie są związane ze zmianami w przepisach, ale które poruszają trudne zagadnienia podatkowe:, , instrukcja rozliczania importu usług,, Świadczenia złożone (kompleksowe) w VAT,, Instrukcja rozliczania faktur korygujących przez sprzedawców., Integralną częścią książki jest płyta CD, na której znajduje się ponad 100 wzorów (w tym wszystkie omawiane w książce instrukcje) w postaci gotowych do pracy dokumentów., , Zmiany w zakresie PIT oraz CIT zostały wprowadzone przede wszystkim przez ustawy z:, , 15.6.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 1291),, 4.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2126),, 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2159),, 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2193),, 9.11.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2244)., Zmiany te dotyczą głównie cen transferowych, leasingu, kosztów eksploatacji oraz ubezpieczeń samochodów osobowych, rozliczania strat podatkowych, podatku od nieruchomości komercyjnych, podatku u źródła, exit tax, daniny solidarnościowej, kryptowalut, IP Box, aportu wierzytelności do spółki kapitałowej, certyfikatu rezydencji, zeznania rocznego., , W zakresie VAT najważniejsza zmiana – obowiązująca od 1.1.2019 r. – dotyczy terminu do stosowania ulgi na złe długi – nie jest to już 150, lecz 90 dni. Została ona wprowadzona przez ustawy z 9.11.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Należy jednak pamiętać, że dokonanie w tym trybie korekty podatku naliczonego jest obowiązkiem dłużnika, więc od 2019 r. obowiązek korekty wystąpi szybciej niż do tej pory. Istotne są również zmiany w zakresie bonów, ponieważ dotychczas nie były one opodatkowane VAT, natomiast na mocy nowych przepisów (wprowadzonych przez ustawę z 22.11.2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług; Dz.U. z 2018 r. poz. 2433) mogą zostać opodatkowane VAT już w momencie ich wydania (jeśli są tzw. bonami jednego przeznaczenia)., , W zakresie Ordynacji podatkowej zmiany (wprowadzone głównie przez ustawę z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw) polegają na:, , umożliwieniu organom podatkowym ustalania dodatkowego zobowiązania podatkowego,, wprowadzeniu obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych,, wprowadzeniu postępowania w sprawie cofnięcia skutków unikania opodatkowania,, skróceniu terminu zwrotu nadpłaty wynikającej z zeznania PIT składanego drogą elektroniczną., W zakresie rachunkowości najważniejsza zmiana została wprowadzona przez 9.11.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2244). W związku z tą zmianą oraz z powyżej ww. zmianami podatkowymi, należy zaktualizować obecnie posiadaną politykę rachunkowości., , Nowelizacje te wprowadzają konieczność wprowadzenia nowej (lub znaczącej aktualizacji już istniejącej) w jednostce:, , Dokumentacji cen transferowych,, Dokumentacji związanej z użytkowaniem samochodów oraz ich leasingiem,, Dokumentacji związanej ze schematami podatkowymi,, Dokumentacja kół gospodyń wiejskich,, Instrukcji w zakresie obniżenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych do 9% dla niektórych podatników,, Instrukcji rozliczenia ulgi na badania i rozwój (w tym nowej ulgi IP Box), Procedury w zakresie opodatkowania bonów,, Procedury w zakresie leasingu,, Procedury związanej z pobieraniem podatku u źródła,, Procedury w zakresie exit tax,, Instrukcji w zakresie CFC,, Instrukcji dla kryptowalut., Powyższe zmiany w przepisach z 2018 r. (jak również inne, nie wymienione powyżej) wprowadziły też konieczność modyfikacji instrukcji wprowadzonych na fali zmian z 2020 r. (które weszły w życie w 2018 r.). Chodzi tu np. o:, , Procedury w zakresie podatku od przychodów z budynków (PIT, CIT),, Instrukcję zaliczania w koszty wydatków przy działalności twórczej,, Instrukcję rozliczania strat z lat ubiegłych,, Instrukcje postępowania podatkowego w związku z operacjami finansowania dłużnego,, Instrukcje w zakresie mechanizmu podzielonej płatności, Warto też pamiętać o ważnych zmianach, które weszły w życie w 2018 r., a co do których pojawiło się wiele interpretacji US oraz wyroków sądowych, które spowodowały konieczność modyfikacji:, , Instrukcji rozdzielnia podatkowego źródeł przychodów,, Instrukcji w zakresie ograniczenia w zaliczaniu do kosztów wydatków z tytułu usług niematerialnych., Ważnymi zmianami w ustawie o rachunkowości są zmiany wprowadzone przez ustawę z 26.1.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 398 ze zm.), zgodnie z którą sprawozdania finansowe sporządza się w formie elektronicznej oraz podpisuje podpisem elektronicznym. Zmiana ta powoduje konieczność wdrożenia w jednostce instrukcji sporządzania dokumentów sprawozdawczych w formie elektronicznej.

Leksykon VAT 2020 Unimex 2 Tomy Zubrzycki

Leksykon VAT 2020 Unimex 2 Tomy Zubrzycki Leksykon zostanie wysłany około 27 stycznia 2020 roku Nowe Instytucje w VAT w 2020 roku !!! Blisko 1700 odpowiedzi na trudne pytania znajdziesz w Leksykonie

Zmiany w podatkach i księgowości Hołda

Zmiany w podatkach i księgowości Hołda Kolejne wydanie książki omawiającej konsekwencje wejścia w życie zmian w podatkach, rachunkowości, PFRON, kadrach oraz ZUS.W niniejszej publikacji omów