Vademecum skarbnika jednostki samorządu terytorialnego

Cena 153.17 zł

Vademecum skarbnika jednostki samorządu terytorialnego Fundament pracy skarbnika, który pozwoli zrozumieć trudniejsze zagadnienia Z uwagi na duży obszar zagadnień, z którymi spotyka się skarbnik JST w swojej codziennej pracy. W książce przedstawiamy „fundamenty” kadrowe, organizacyjne, budżetowe, finansowe i księgowe, które pozwolą skarbnikom zrozumieć nawet najtrudniejsze z

Dzisiaj sprzedaliśmy 4 sztuki książki Vademecum skarbnika jednostki samorządu terytorialnego

  • Autor: Vademecum specjalisty, Piotr Walczak, Mieczysława Cellary, Grzegorz Czarnocki, Grzegorz Dragon, Elżbieta Dworak, Bernadeta Dziedziak, Krzysztof Hudzik, Jarosław Jurga, Daniel Kolasa
  • Rok wydania 2018
  • Liczba stron: 550

Opis książki Vademecum skarbnika jednostki samorządu terytorialnego

Vademecum skarbnika jednostki samorządu terytorialnego Fundament pracy skarbnika, który pozwoli zrozumieć trudniejsze zagadnienia

Z uwagi na duży obszar zagadnień, z którymi spotyka się skarbnik JST w swojej codziennej pracy. W książce przedstawiamy „fundamenty” kadrowe, organizacyjne, budżetowe, finansowe i księgowe, które pozwolą skarbnikom zrozumieć nawet najtrudniejsze zagadnienia oraz wyjaśnią specyficzne dla sektora publicznego zagadnienia i pojęcia (np. wolne środki, mechanizm podzielonej płatności w VAT, zarządzanie długiem, bilans skonsolidowany, informacja dodatkowa w bilansie JST, itd.). Publikacja w sposób jasny i kompleksowy przedstawia sektor publiczny z perspektywy skarbnika, kładąc akcent na te kwestie, które określają status skarbnika, jego obowiązki i uprawnienia. Wyjaśnienia prezentowane są w przystępny sposób, bazując na praktycznych przykładach. Książka uwzględnia i omawia konsekwencje zmian w przepisach przedstawionych w linku. W zakresie spraw kadrowych przedstawiamy m.in. zagadnienia związane z kwestiami zatrudnienia i wynagrodzenia skarbnika. W kontekście spraw organizacyjnych koncentrujemy się na wyjaśnieniach dotyczących m.in. organizacji pionu finansowego urzędu, Centrów Usług Wspólnych, czy też kontroli zarządczej. Do podstawowego zakresu obowiązków skarbnika należą jednak przede wszystkim sprawy związane z planowaniem i wykonywaniem budżetu oraz wieloletnią prognozą finansową – część budżetowa. Chociaż w tej materii od kilku nie było istotnych zmian (ustawodawca zaniechał - przynajmniej na chwilę obecną – prac nad kontrowersyjnymi zmianami w zakresie limitu spłaty zobowiązań ), to nadal stosowanie przepisów dotyczących planowania i prognozowania sprawia problemy. Dotyczy to np.:

obliczania wolnych środków;
szczególnych zasad wykonywania budżetu;
zakresu zgodności między budżetem a WPF;
pojęcia realistyczności WPF;
wyłączeń ze wskaźnika spłaty zobowiązań.
Publikacja pokazuje również w części „księgowej” najważniejsze zagadnienia związane z rachunkowością budżetową, sprawozdawczością finansową oraz podatkami, z którymi to zagadnieniami musi zmierzyć się skarbnik JST, uwzględniając najnowsze zmiany w tym zakresie związane np.:

z nowym elementem sprawozdania finansowego jakim jest „Dodatkowa informacja i objaśnienia” (obowiązek sporządzenia informacji dodatkowej wynika z nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów dotyczącego rachunkowości budżetowej),
zmianami w bilansie, rachunku zysków i strat, zestawieniu zmian w funduszu (zmiany wprowadziło ww. rozporządzenie dotyczące rachunkowości budżetowe),
księgowaniem VAT, czy też mechanizmem podzielonej płatności VAT.
Szereg obowiązków i uprawnień skarbnika JST związanych jest bezpośrednio z prowadzeniem gospodarki finansowej. Opisane one zostały w części „gospodarka finansowa”. W tej części publikacja zwraca uwagę na zmiany w stanie prawnym mające istotne znaczenie dla gromadzenie dochodów, dokonywania wydatków i realizacji zadań publicznych.

Dotyczy to np.:

spraw oświatowych (w tym zakresie od 1.1.2018 r. weszła w życie ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, która wprowadziła nowe zasady, m.in. w zakresie refinansowania między gminami wydatków z tytułu dotacji udzielonych na rzecz jednostek oświatowych realizujących zadania z zakresu opieki przedszkolnej i subwencji jako źródła dochodu JST),
kwestii umarzania należności cywilno-prawnych i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym (od 28.4.2017 r. weszły w życie zmiany w zasadach udzielania ulg w ww. zakresie ustalonych w przepisach FinPubU).
W tej części opisane zostały również:

kontrasygnata,
zasady planowania i prognozowania wydatków z tytułu udzielonych przez JST gwarancji i poręczeń;
zasady szacowania wartości zamówień na usługi finansowe, jak również
reguły odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Książka skierowana jest do skarbników gmin, powiatów i województw.

Polecamy również:


Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna Książka przedstawia problematykę bezpłatnego poradnictwa prawnego i ob

Łyżeczka

Łyżeczka Czy kiedykolwiek myśleliście o tym, żeby zabić własną matkę? Majka też nie. Nigdy

Gordian

Gordian Pikantna. Mroczna. Mocno erotyczna powieść. Gordian zawsze stawia na swoim. Jest trenerem