Zbiór Karny PLUS 2020 Wolters

Zbiór Karny PLUS 2020 Wolters Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks karny skarbowy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Postępowanie w sprawach nieletnich. Świadek koronny. Ochrona i pomoc dla pokrzywdzonego i świadka. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Opłaty w sprawach

Dzisiaj sprzedaliśmy 2 sztuki książki Zbiór Karny PLUS 2020 Wolters

 • Autor: Lex
 • Rok wydania 2020
 • Liczba stron: 1532

Opis książki Zbiór Karny PLUS 2020 Wolters

Zbiór Karny PLUS 2020 Wolters Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks karny skarbowy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Postępowanie w sprawach nieletnich. Świadek koronny. Ochrona i pomoc dla pokrzywdzonego i świadka. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Opłaty w sprawach karnych. Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Przeciwdziałanie narkomanii.
Stan prawny: 01.01.2016 rok.
Zmiany do Zbioru karnego PLUS (wyd. 4)

KODEKS KARNY

 • od 26 listopada 2015 r. - ustawa z 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1528).
 • od 7 stycznia 2016 r. - ustawa z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. poz. 1549).
 • od 13 lutego 2016 r. - ustawa z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1855).
 • od 23 maja 2016 r. - ustawa z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1855).

KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO
 • od 1 września 2015 r. - ustawa z 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego (Dz.U. poz. 1185)
 • od 17 września 2015 r. - ustawa z 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. poz. 1186)
 • od 4 grudnia 2015 r. - wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 lutego 2015 r., K 34/12 (Dz.U. poz. 290)
 • od 1 stycznia 2016 r. - ustawa z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego (Dz.U. poz. 1334)
 • od 1 stycznia 2016 r. - wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 27 października 2015 r., K 5/14 (Dz.U. poz. 1788)
 • od 1 stycznia 2016 r. - ustawa z 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2281)
 • od 13 lutego 2016 r. - ustawa z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1855)

KODEKS KARNY WYKONAWCZY
 • od 24 pażdziernika 2015 r. - ustawa z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. poz. 1573)
 • od 1 lipca 2016 r. - ustawa z 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz.U. poz. 1269 ze zm.)

KODEKS KARNY SKARBOWY
 • od 1 grudnia 2015 r. - ustawa z 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz.U. poz. 1712)
 • od 31 grudnia 2015 r. - ustawa z 9 października 2015 r.o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1932)
 • od 1 stycznia 2016 r. - ustawa z 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym (Dz.U. poz. 1215 ze zm.)
 • od 1 stycznia 2016 r. - ustawa z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1479 ze zm.)
 • od 1 stycznia 2016 r. - ustawa z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1649)
 • od 13 lutego 2016 r. - ustawa z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1855)
 • od 1 lipca 2016 r. - ustawa z 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz.U. poz. 1269 ze zm.)

KODEKS WYKROCZEŃ
 • od 11 września 2015 r. - ustawa z 20 marca 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz.U. poz. 774)
 • od 14 października 2015 r. - ustawa z 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. poz. 1485)
 • od 26 listopada 2015 r. - ustawa z 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1707)
 • od 18 kwietnia 2026 r. - ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1634)

KODEKS POSTĘPOWANIA W SPRAWCH O WYKROCZENIA
 • od 17 września 2015 r. - ustawa z 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. poz. 1186)
 • od 26 listopada 2015 r. - ustawa z 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1707)
 • od 1 stycznia 2016 r. - ustawa z 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz.U. poz. 1269 ze zm.)
 • od 7 stycznia 2016 r. - ustawa z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. poz. 1549)
 • od 13 lutego 2016 r. - ustawa z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1855)

USTAWA O POSTĘPOWANIU W SPRAWACH NIELETNICH
 • od 26 listopada 2015 r. - ustawa z 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1707)
 • od 1 stycznia 2016 r. - ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz.U. poz. 1418)

USTAWA O ODPOWIEDZIALNOŚCI PODMIOTÓW ZBIOROWYCH ZA CZYNY ZABRONIONE POD GROŹBĄ KARY
 • od 1 stycznia 2016 r. - ustawa z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. poz. 1844)
 • od 13 lutego 2016 r. - ustawa z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1855)

USTAWA O OPŁATACH W SPRAWACH KARNYCH
 • od 1 lipca 2015 r. - ustawa z 27 września 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1247 ze zm.)

USTAWA O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI
 • od 1 stycznia 2016 r. - ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1045)
 • od 3 grudnia 2015 r. - ustawa z 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. poz. 1916)
 • od 1 stycznia 2016 r. - ustawa z 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. poz. 1916)
 • od 19 maja 2016 r. - ustawa z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1893)

USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII
 • od 3 grudnia 2015 r. - wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 28 października 2015 r., SK 59/13 (Dz.U. poz. 2014)
 • od 1 stycznia 2016 r. - ustawa z 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. poz. 1916)
 • od 19 maja 2016 r. - ustawa z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1893)

Polecamy również:


Zbiór Karny PLUS 2020 Wolters

Zbiór Karny PLUS 2020 Wolters Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks karny skarbowy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Post